REGULAMIN POBYTU

REGULAMIN POBYTU

 1. Przedmiot Regulaminu i postanowienia ogólne.
 1. Regulamin określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialności oraz zasady przebywania na terenie obiektu River House znajdującym się przy ul. Grunwaldzkiej 10, Bardo zwanego dalej obiektem.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w  River House. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu. 
 3. Osoba dokonująca rezerwacji (gość) zobowiązana jest zapewnić przestrzeganie regulaminu przez osoby trzecie, które będą korzystać w ramach rezerwacji z obiektu River House w tym osób im towarzyszących.
 4. W obiekcie River House świadczone są tzw. inne usługi hotelarskie polegające na udostępnianiu miejsc noclegowych w budynkach stałych, tj. domach (apartamentach) udostępnianych dla gości obiektu.
 5. Niniejszy regulamin pozostaje do wglądu w obiekcie. Treść regulaminu została zamieszona przez obiekt River House na oficjalnej stronie internetowej obiektu pod adresem www.riverhouse.com.pl

2. Rezerwacja pobytu i płatności.

 1. Apartamenty wynajmowane są na doby hotelowe. 
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 dnia pierwszego i kończy o godzinie 11:00 dnia następnego, chyba że umowa i potwierdzenie w formie pisemnej lub mailowej stanowi inaczej. 
 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu przyjmuje się, że apartament został wynajęty na jedną dobę.
 4. Istnieje możliwość przedłużenia doby hotelowej w ramach dostępności apartamentów. Przedłużenie doby hotelowej do godz. 14:00 będzie skutkowało naliczeniem opłaty w wysokości połowy ceny noclegu obowiązującej w dniu wyjazdu, powyżej godziny 14:00 pełną kwotą.  
 5. Prośbę przedłużenia pobytu Gość powinien zgłosić właścicielowi najpóźniej do dnia poprzedzającego, w którym upływa termin najmu apartamentu. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności apartamentów.
 6. Obiekt River House zastrzega sobie prawo uwzględnienia w ramach danej rezerwacji minimalnej bądź maksymalnej ilości dni pobytu, o czym Gość zostanie poinformowany na etapie składania danej rezerwacji, nie później jednak niż przed jej potwierdzeniem i wpłaceniem zadatku.
 7. Wysokość opłaty za pobyt w obiekcie River House jest ustalana indywidualnie dla każdej z rezerwacji w oparciu o okres pobytu, czas trwania pobytu, liczbę gości, oraz formę rezerwacji. Wysokość opłaty za pobyt w obiekcie River House w ramach danej rezerwacji wskazana zostanie w trakcie procesu rezerwacji poprzez wiadomość mailową lub w rozmowie telefonicznej lub przez inną wybraną formę kontaktu do rezerwacji.
 8. Obiekt River House zawsze pobiera zadatek na poczet rezerwacji terminu.
 9. Po dokonaniu Rezerwacji, Obiekt prześle na wskazany przez Gościa adres e-mail lub numer telefonu potwierdzenie dokonanej Rezerwacji, określające m.in. dane Gościa, dane Obiektu, opis zamówionej oferty, ważność oferty oraz wysokość zadatku i datę uiszczenia zadatku, ceny za zarezerwowane usługi (zwanego dalej: Zadatkiem) lub całej ceny do zapłaty.
 10. Umowę pomiędzy Gościem a Obiektem uznaje się za zawartą z chwilą zapłaty przez Gościa zadatku w wyznaczonym i podanym w wiadomości do rezerwacji terminie.
 11. Wysokość zadatku (przedpłaty) dla każdego pobytu ustalana jest indywidualnie i wynosi minimum 30% wartości całego najmu. Płatność pozostałej części ustalana jest indywidualnie.
 12. Zadatek na poczet rezerwacji pobytu w obiekcie River House jest bezzwrotny. Istnieje jednak możliwość przełożenia terminu rezerwacji na inny wolny i ustalony z właścicielem termin w przypadku odwołania rezerwacji na minimum 3 doby przed terminem przyjazdu.
 13. Podane w wiadomości czy rozmowie ceny są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT. 
 14. Brak wpłaty przez Gościa zadatku lub całej ceny, w zależności od wybranej oferty, w terminie wskazanym w potwierdzeniu Rezerwacji uznaje się za rezygnację z dokonanej Rezerwacji,
  co skutkuje nie zawarciem Umowy między Gościem a Obiektem.
 15. Obiekt Rover House udokumentuje każdą transakcje zgodnie
  z obowiązującymi przepisami. W przypadku woli udokumentowania transakcji
  fakturą VAT należy w momencie rezerwacji zgłosić ten fakt i podać dane nabywcy. Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić przed zakończeniem transakcji płatności. Po zamknięciu transakcji paragonem nie jest możliwe wystawienie faktury VAT.

3. Zameldowanie

 1. Apartamenty wynajmowane są na doby. Minimalna długość pobytu to 2 doby.
 2. Doba pobytu trwa od godziny 16.00 do godziny 11:00 dnia następnego, chyba że gość ustalił z właścicielem obiektu inne ramy czasowe.
 3. W przypadku pozostania Gości w obiekcie po godzinie 10:30 w dniu wyjazdu bez wcześniejszego ustalenia tego z właścicielem, naliczona zostaną dodatkowa opłata w
  wysokości 50% wartości doby Hotelowej danego dnia
 4. Obiekt River House zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w obiekcie w przypadku nieprzestrzegania regulaminów i zasad korzystania z obiektu oraz usług dodatkowych.
 5. W przypadku rezygnacji przez Gościa z dalszego pobytu w okresie objętym
  rezerwacją, z przyczyn niezależnych od obiektu River House , opłata za
  niewykorzystane doby pobytowe nie podlega zwrotowi.
 6. Podstawą zakwaterowania Gościa jest okazanie właścicielowi lub opiekunowi RiverHouse dokumentu tożsamości z fotografią oraz podpisanie karty meldunkowej.
 7. Gość otrzymuje do swojej dyspozycji w momencie zakwaterowania w obiekcie RiverHouse komplet kluczy, które zobowiązany jest zwrócić w dniu wyjazdu.
 8. Gość powinien niezwłocznie powiadomić właściciela lub opiekuna Obiektu o utracie klucza dostępu do pokoju. 
 9. Zgubienie klucza powoduje obowiązek uiszczenia zryczałtowanej opłaty w
  wysokości 100 PLN .

4. Pobyt osób z zewnątrz

 1. Gość nie może przekazywać apartamentu ani kluczy do apartamentu osobom
  trzecim, które nie są objęte zakwaterowaniem. Jeśli Gość uzyska taką zgodę, pobyt osób z zewnątrz dozwolony jest tylko do godziny 21.00.
 2. Gość nie może bez zgody obiektu przyjmować na nocleg dodatkowych osób.
 3. Każdy przypadek naruszenie zakazu, o którym mowa w punkcie 6 i punkcie 7
  upoważnia obiekt do naliczenia kary umownej w kwocie 500 zł w stosunku do każdej nieuprawnionej osoby i doby pobytowej, w której naruszenie nastąpiło.

5. Cisza Nocna

 1. Na terenie całego obiektu obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do 7.00 dnia następnego.
 2. Za nieprzestrzeganie ciszy nocnej, zakłócanie spokoju lub naruszanie zasad dobrego sąsiedztwa Gość zostanie upomniany a wprzypadku braku rekacji obciążony dodatkową opłatą w wysokości 500,00 PLN/za każde naruszenie.
 3. W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów mimo zwróconej uwagi i nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi oraz zasad określonych w niniejszym regulaminie lub przepisów prawa,
 4. Obiekt zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu w apartamencie i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 5. W przypadku naruszenia przez Gościa lub odwiedzających go osób, zasad opisanych w niniejszej regulaminie obsługa Obiektu ma prawo wstępu do apartamentu celem interwencji.
 6. W przypadku interwencji z powodu zakłócania ciszy nocnej Goście są zobowiązani do natychmiastowego opuszczenia apartamentu i oddania kluczy bez prawa zwrotu uiszczonej opłaty za pobyt.

6. Korzystanie z obiektu i odpowiedzialność gości.

 1. Przed rozpoczęciem pobytu obiekt River House udzieli Gościom informacji
  odnoście obiektu, a także udzieli instrukcji dotyczących obsługi wybranych
  urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie Apartamentów. Moment ten stanowi jednocześnie zapoznanie się ze stanem technicznym oraz ilościowym apartamentu i urządzeń w nim się znajdujących.
 2. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego bezpośrednio po
  wejściu w posiadanie równoznaczne jest z tym, że apartament został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń Gościa.
 3. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność obiektu River House zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszt szkody.
 4. W okresie pobytu obsługa obiektu River House nie ma prawa bez zgody Gościa wchodzić do wynajętego domku, a tym bardziej przemieszczania jego osobistych rzeczy. Prawo wejścia do wynajętego obiektu pozostawia się jedynie w przypadku zauważenia zagrożeń bezpieczeństwa Gości lub w przypadku niestosowania się Gości do regulaminu obiektu
 5. Wszelkie przedmioty ruchome znajdujące się na terenie obiektu River House a
  zwłaszcza wyposażenie apartamentów oraz meble ogrodowe , należą do
  właściciela obiektu River House. Zabrania się zabierania jakichkolwiek rzeczy.
 6. Gość zobowiązany jest po każdorazowym opuszczeniu apartamentu do
  zabezpieczenia pomieszczeń przed osobami obcymi, zwłaszcza poprzez
  zamknięcie drzwi.
 7. Zabronione jest używanie ręczników kąpielowych do czyszczenia obuwia
  oraz czyszczenia jakichkolwiek innych, zabrudzonych przedmiotów.
 8. Gość zobowiązuje się wykorzystywać apartament jedynie do celów mieszkalnych – zabrania się organizowania imprez w apartamencie. Za zorganizowanie imprezy w apartamencie Gość zobowiązany jest do zapłaty opłaty dodatkowej w wysokości 1.000,00 PLN.
 9. W apartamencie obowiązuje zakaz przemieszczania mebli i pozostałego jego
  wyposażenia.
 10. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W przypadku
  stwierdzenia naruszenia tego zakazu Gość zostanie obciązżony opłatą
  dodatkową w wysokości 300,00 PLN.
 11. Na terenie Obiektu osoby w wieku poniżej 18 lat powinny znajdować się
  pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponosić będą
  odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania osób będących pod ich opieką. 
 12. Przedmioty pozostawione przez Gościa w obiekcie, po jego opuszczeniu, zostaną odesłane na koszt i ryzyko Gościa pod wskazany przez niego adres. W przypadku braku wskazania przez Gościa adresu, na który mają być odesłane pozostawione przedmioty lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy przez Gościa w ciągu 3 dni od daty wyjazdu z obiektu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów ustawy o rzeczach znalezionych. Przechowania pozostawionych przedmiotów następuje na koszt i ryzyko właściciela. Ze względu na swoje właściwości artykuły spożywcze przechowywane będą przez okres 24 godzin po czym podlegać będą utylizacji.
 13. Na terenie obiektu River House dopuszcza się parkowanie pojazdów w miejscu wyznaczonym do postoju pojazdów (parking niestrzeżony).
 14. Gość zobowiązany jest do poszanowania zieleni na terenie obiektu River House zwłaszcza nie uszkadzać drzew, krzewów, łąk kwietnych oraz nie zrywać bez zgody właściciela obiektu owoców i warzyw z ogródka
 15. Gość oraz osoby, za które ponosi on odpowiedzialność, zobowiązani są przestrzegać zasad bezpieczeństwa i przepisów prawa, a w szczególności: przepisy BHP, prawa miejscowego dotyczącego opłaty miejscowej, przepisy przeciwpożarowe, postanowienia niniejszego regulaminu, a w sytuacjach wyjątkowych zobowiązują się stosować do poleceń obsługi czy właściciela obiektu RiverHouse

  7. Zwierzęta:

  1. Obiekt River House nie akceptuje pobytu w obiekcie zwierząt, w tym zwierząt
   domowych, tj. między innymi psa lub kota.
  2. Niestosowanie się do zakazu będzie skutkowało obowiązkiem zapłaty przez Gościa kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy ujawniony przypadek
   nieprzestrzegania zakazu przez Gościa lub osoby trzecie, za które ponosi on
   odpowiedzialności.

  8. Postanowienia końcowe:

  Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.